Címlap A Technikai nevelésért Kitüntetettek 2004-2013
Banner
 

Megnyert pályázataink

 NTP-TV-15-0094 Életvitel

                            Technika

Kitüntetettek PDF Nyomtat Email

 

"A TECHNIKAI NEVELÉSÉRT"   

 alt
    
A Technikatanárok Országos Egyesülete a TECHNIKAI NEVELÉSÉRT emlékplakettet és a hozzá tartozó emléklapot a következő kedves kollégáknak adta a technika oktatás szolgálatában eltöltött több évtizedes oktató-nevelő munkájuk alapján.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 
                                                                                     Tovább a 2014-től kitüntetettekhez...

2004

 dr. Szűcs Ervin a műszaki tudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár: 1979-95-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, a technika szakos tanárképzés megszervezője, az Általános Technika Tanszék alapító tanszékvezetője.
alt
dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai docens: 7 évig a Technikatanárok Országos Egyesületének elnöke, 1994-1998-ig az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Technika tanszékének tanszékvezető főiskolai docense.
alt
dr. Kiss Sándor kandidátus, főiskolai tanár, a Technikatanárok Országos Egyesületének alapító elnökségi tagja, a Technikatörténeti verseny alapítója, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola tanszékvezető tanára, főigazgató-helyettese.
alt
Vesztróczy László nyugalmazott általános iskolai tanár: a Technikatanárok Országos Egyesületének elnökségi tagja, a Technika az iskolában folyóirat és az Országos Technika Tanulmányi verseny létrehozója.
alt

2005                                                                                                                                     Vissza

dr. Kőkuti Lajos, a SZTE JGYTFK Technika Tanszék, Szeged ny. tanszékvezető főiskolai docense. Több szakmai, országos bizottság tagja, ill. vezetőjeként jelentős szerepet töltött be a technika tantervek, tematikák kidolgozásában. Részt vett a technika tantárgy és a technika szakos főiskolai szintű tanárképzés megszervezésében, a tanárképzés fejlesztésében.
alt
Sulák Istvánné igazgató-helyettes, szaktanácsadó, A Technikatanárok Országos Egyesületének alapító tagja, 9. éve a TOE elnökség titkára. Tankönyvszakértő és referens.
Szívügye a technika tárgy, melyért nyugdíjasként is kitartóan és aktívan dolgozik.
alt
Pap Miklósné általános iskolai tanár (Tiszavárkony), több éven át megyei szaktanácsadó, a TOE alapító tagja, több éve az elnökség tagja. Bekapcsolódott a NAT kidolgozásának kezdeti szakaszába, a diagnosztikus vizsgarendszer tantárgyi feladatainak összeállításába, a tantárgyat tanító nevelők felkészítésébe, továbbképzésébe.
alt
Tóth József nyugalmazott általános iskolai tanár (Tapolca). Az általa felkészített tehetséges tanulók országosan kimagasló eredményeket értek el. 42 éves újító, fejlesztő tevékenysége mintául szolgált és szolgál a mai napig Tapolca, Sümeg és vonzáskörzetük, de a megye szakos nevelőinek is.
alt
dr. Déri József egyetemi adjunktus (ELTE, Budapest) tantervek, tematikák kidolgozójaként 1979-től vett részt a technika tantárgy és a technika szakos egyetemi szintű tanárképzés megszervezésében, a tantervek kialakításában, a felsőfokú tanárképzés fejlesztésében. Önálló munkáival jelentősen hozzájárult a technika tantárgy elvi alapjainak megfogalmazásához.
alt

2006                                                                                                                                     Vissza

Kővári Istvánné Dr. Kezdetben Szombathelyen általános iskolában, azután 1987-től a Berzsenyi Dániel Főiskola Technika Tanszékén tanított és tanszékvezető főiskolai docens volt. Tudását, munkáját országszerte ismerik és elismerik. Több általános iskolai tankönyvet, tanári kézikönyvet írt, részt vett a kerettanterv kidolgozásában.
alt
Kántor Pálné Budapesten a XVII. kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára. A debreceni technikatörténeti és az országos technika versenyeken tanítványaival rendszeresen az első három helyezett között van. Az országos átlagot tekintve felkészítő tanárként a legeredményesebbek egyike. A kerületi munkaközösség vezetője.
alt
Mosoni Árpád  Szakfelügyelői, illetve szaktanácsadói munkája során jelentős szerepe volt a TOE létrehozásában. Folyamatosan részt vett a tantervi vitákon, érvei mindig alaposak, jól átgondoltak és előrevivők voltak. Rendszeresen jelentek meg tankönyvei, tanári kézikönyvei – társszerzőként és önállóan is –, és ezek követték a szinte állandó változásban lévő tanterveket.
alt
Németh Gyula Celldömölkön tanított és szaktanácsadói feladatokat is ellátott. Több értékes és újszerű szemléltető eszközt készített és alkalmazott. Minden tevékenységét a tervszerűség, a pontosság és a felelősségtudat jellemezte.  Példaként állítható a mai pedagógusoknak is, hiszen törekvéseit az ügyért való lelkesedés, a mindenkori segítő szándék és a gyermekek iránti szeretet vezérelte.
alt
Sándor György Több éven keresztül tanította a gyakorlati foglalkozás tantárgyat iskolájában, ahol igazgató helyettes is volt. 1981-től nyugdíjba vonulásáig Szolnokon központi műhely vezetői tevékenységet látott el. Munkáját nagy pontossággal, fiatalos lendülettel, lelkiismeretesen,szakmai elhivatottsággal végezte. A városi, területi, megyei versenyek szervezésének aktív részese volt.
alt

2007                                                                                                                                     Vissza

Dr. habil Rosta István 1997-ben kandidátusi (történelemtudományokból) és PhD doktori fokozatot (bölcsészettudományokból) kapott, majd 1998-ban a műszaki (mérnöki) tudományokból is PhD doktori fokozat szerzett. 1998-tól 2002-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjas volt. 2004-ben habilitált a Budapesti Műszaki Egyetemen. Több egyetemen oktat, 5 könyve és számtalan publikációja jelent meg. A TOE elnökeként is dolgozott. Ma is több tudományos bizottság tagja, elnöke. Fő tudományos kutatási témái az egyetemes és magyar tudománytörténet.
alt
Gécs Mihályné 1964-1984-ig Zsadányban, majd 1984–2005. Békésen, a Karacs Teréz Általános Iskolában tanított. Szaktanácsadó és a Technikatanárok Országos Egyesületének elnökségi tagja. Különös gondot fordított a megújult, korszerű tartalmú háztartástan-életvitel ismeretek tanítására. A sokéves szakmai, pedagógiai tapasztalatát több írásos anyagban is közre adta. Vezetésével kerültek megrendezésre 1999-től az Életvitel és gyakorlati ismeretek országos tanulmányi versenyek.
alt
Szokolyi Piroska 1977-től dolgozik a sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskolában. Különösen nagy jelentőséget tulajdonít a technika tantárgy tanításának, a kézügyesség, a kreativitás, az alkotókészség fejlesztésének. A tehetséggondozásban végzett munkáját bizonyítja, hogy 2000 óta több országos versenyen ért el kimagasló eredményt. Szakmai munkája példaértékű mindenki számára. A TOE megyei munkájában megalakulása óta aktívan részt vesz.
alt
Mészáros Gábor 1992-től Veszprémben a Deák Ferenc Általános Iskolában technikát tanít. Az OOK munkatársaként a technika tantárgy népszerűsítése és hatékonyabb tanítása érdekében dia és írásvetítő transzparens sorozatot készített. Számos iskolai, városi és megyei szintű technika verseny, szakmai továbbképzés szervezője. 1992-től tagja a Technikatanárok Országos Egyesületének, később az országos elnökség tagja. Megalakítója és elnöke TOE megyei szervezetének.
alt
Székelyhidi István 1984 óta a zuglói Technika Műhely vezetője, majd a technika tantárgyi munkaközösség vezetője. A Technikatanárok Országos Egyesületének alakuló közgyűlése óta tagja, 1996-tól a TOE elnökség tagja. A budapesti szakmai munkaközösség egyik legaktívabb, iránymutató gyakorlati szakembere. 2005-ben szervezője volt a nagy sikerrel lebonyolított VI. Országos Technika Tanulmányi Versenynek. A TOE két Budapesten megrendezett  konferenciáját is ő koordinálta.
alt

2008                                                                                                                                 Vissza

Kesztyűsné dr. Dobos Katalin tanszékvezető főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Kar Technika Tanszékének vezetője. A tanszéken ill. jogelődjén 1972 óta tanít. Matematika – fizika szakos tanári diplomát 1972-ben szerzett a JATE-en, Egyetemi doktori fokozatát 1980--ban kísérleti fizikából szerezte. Számos külföldi tanulmányút részese volt: Németország 1971-76, Ausztria 1977 – Kuba XI. VIT. 1978.Számos szakmai kitüntetése között: 1985-miniszteri dicséret (Felsőoktatási Tanulmányi emlékérem, 1973.) és PRO IUVENTUTE emlékplakett 1998. Több szakmai társasági, egyesületi tagság mellett 1990-től a TOE alapító tagja, 2007-ig elnöke volt.
alt
Horváth Levente központi műhely vezető az ELTE Pedagógia-közoktatás irányítás szakán szerzett diplomát, ill. a Pécsi Tanárképző Főiskolán Műszaki ismeretek és gyakorlatok tanári szakon végzett. Alapító tagja tanáregyesületünknek és az első elnökség választott tagja is volt. Tagja volt a Tudományos Technikai Szemle Országos Versenybizottságának, intézménye háromszor vett részt Országos Technika Szaktárgyi Verseny rendezésében. Tagja a Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének és tantárgyunk közoktatási szakértője.
alt
Kundermann Róbert 1980-ban matematika-technika szakos tanári diplomát szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd Szegeden végezte a fizika szakot. Iskolájában – Eötvös Loránd Általános Iskola, Ajka – közel harminc éve tanítja mindhárom tantárgyát. 1995-ben a TOE elnökség tagja, majd 1996-tól a Veszprém Megyei Területi Szervezet elnöke. A Technika az iskolában c. szaksajtónk szerkesztőbizottsági tagja, számos cikk szerzője. Számos kitüntetése között, ajkai pedagógusként először vehetett át 2004-ben Pro Talento díjat, mindhárom tantárgyából való szép versenyeredményekért.
alt
Tóth Sándor az Egri Tanárképző Főiskolán 1974-ben kapott matematika- műszaki ismeretek szakos tanári diplomát, 1998-ban itt, - az akkor már Esterházy Károly Főiskolán - oktatás-informatikus oklevelet szerez, majd 2001-ben közoktatási vezető szakon végez a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 1980 óta dolgozik térsége technika munkaközösségében, 1987-2001 között megyei technika szaktanácsadó. Diákjai szép sikereket érnek el a szaktárgyi versenyeken. Jelenleg a bükkábrányi Körzeti Általános Iskola igazgatója, több számítógépes oktatóprogram és szaktárgyunk írásvetítő fóliacsomagjai is munkásságához tartozik. 1990-ben részt vesz a TOE alapításában, ill. az első elnökségnek is tagja. Egyesületünk honlapját is Neki köszöni.
alt

2009                                                                                                                                     Vissza

Vas Lászlóné történelem, népművelő és technika szakos tanár. 1970-től a  401. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, 1984-től a Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményében tanít. 20 éve vezetője a „technika” munka-közösségnek. Megyei szaktanácsadó. A tanulói közlekedésbiztonsággal kapcsolatos feladatok koordinátora, szervezője. Tanítványai  szép sikereket értek el a szaktárgyi és közlekedésbiztonsági versenyeken. Országos szakmai konferenciát, szaktárgyi versenyeket szervezett.  
Pintér Györgyike óvó- és tanítónő, technika szakos tanár 1987-ben a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán lett technika szakkollégista tanító. 1988-ban a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett technika szakos tanári oklevelet, és tanított aktívan 2007-ig (azóta nyugdíjasként). 1987-ben a MTA díját nyerte el nyelvészeti kutatásokért. 2003-ban dolgozott a NAT fejlesztési munkacsoportban. A TOE alapító tagja, vezetőségében sok éve végez gazdasági felügyelő szerepet.  

Priskin Pál igazgató, matematika-technika szakos tanár   tanári diplomát 1980-ban szerezte a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-műszaki szakán, majd a  Kossuth Lajos Tudomány Egyetem technika szakán középiskolai tanár szakon végzett. Öt évig volt a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara 2. számú Gyakorló Általános Iskolájának szakvezető tanára. Ezt követően tíz évig irányította a Pécsi Központi Műhelyt, ahol fejlesztések (robot-technika, munkadarabok megújítása) jellemzik törekvéseit. 1997-től jelenlegi munkahelyének, a Jókai Mór Általános Iskolának igazgatója, közoktatási vezető. Szakmai munkásságát többek között az Interkozmosz technika tábor 1982-1987-ig, egy Baranya megyei szakmai kiadvány: a Technika Értesítő jelzi. Szaktanácsadói, és szakértői tevékenységet folytatott intézményvezetői múltja előtt.

 

Csarkó János igazgató-helyettes, biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos tanár, közoktatás-vezető, közlekedési ismeretek szakoktató, szakértő. 1977-ben szerzett tanári diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. 1979-ben Közlekedési Szakreferensi tanfolyamot végzett. 1985-ben került Békés megyébe, ahol szakoktatói vizsgát tett közlekedési ismeretekből. 1986-tól tanulói hét alkalommal szerepeltek sikeresen az országos döntőkön. 1995-től a Pedagógiai Intézet külső munkatársa.  Munkája nagy részét a helyes és kultúrált közlekedésre nevelés ill. a technika és életvitel tantárgy tanításának problémái teszik ki. Tanítványai sikeres szerepelései bizonyítják szakmai eredményeit és elkötelezettségét.

 

 2010                                                                                                                                     Vissza

 Kálmán Györgyné nyugalmazott matematika – műszaki ismeretek – háztartásökonómia szakos tanár, közoktatási vezető. Tanári pályáját Veszprémben kezdte 1974-ben a Bem József iskolában. 1978-ban a Báthory István nevét viselőben új iskolában szervezte meg a gyakorlati foglalkozás oktatásának feltételeit. Innen újabb fejlesztés révén 1985-ben került az „utolsó” munkahelyére, mely iskola 15 évig Széchenyi István nevét viselte. Valójában három iskolában alakította ki a technika oktatásának feltételeit tanártársaival, és végezte munkáját szép szakmai sikerektől körülvéve. Irigylésre méltó versenyeredményei között jó néhány országos döntő dobogója, köztük első helyezés is található.  Nyugállományát aktívan tölti, versenyszervezésben, konferencia-szereplésekben tart aktív kapcsolatot kollégáival, hivatásával.  alt
dr Keresztesi Miklós egyetemi adjunktus a PTE Természettudományi Karán ill. jogelőd intézményében 1964. óta dolgozik. Elektrotechnika, elektronika, információ technika, vezérlés és irányítástechnológia szaktárgyakat tanít. Kutatási területén az első, gyakorlatban is működő, számítógépes távoktatási rendszerét 1975-ben fejlesztette ki, az erről készült dolgozat a Magyar Tudományos Akadémia elismerésében részesült. Távoktatási rendszerben a tanár úr keze alatt több száz pedagógus szerzett informatika szakos tanári oklevelet, csakúgy mint évtizedeken keresztül technika szakos tanárok generációit nevelte és szerettette meg velük szakterületét.
Tudományos munkájának eredménye szerzőként, társszerzőként több mint harminc jegyzet, ill. könyv és ötven tanulmány. Eszközfejlesztésben, számítógépes programozott alkalmazásban több, mint negyven munkája ismert, míg tanszéke űrszonda projektjeiben három fejlesztését is nemzetközi szakirodalom ismerteti.
alt 

Kovács Sándorné szakvezető, biológia–technika szakos általános és középiskolai tanár, közoktatási vezető 1982 és 1987 között a szegedi Révai József Általános Iskolában dolgozott biológia-technika szakos tanárként, majd 1987-ben technika szakos szakvezető tanári kinevezést kapott a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolájában. 1996 óta rendszeresen tart továbbképzéseket technika szakos tanároknak. Szakvezető tanárként és szakmódszertanosként jelentős szerepet vállal a technika szakos hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében. Több éven át végzett eredményes és színvonalas munkájáért, kimagasló szakmai tevékenységéért, személyes példamutatásáért több alkalommal elismerésben részesült.

 alt

Somogyváriné Pajzs Klára faipari üzemmérnök, műszaki tanár az  Erdészeti és Faipari Egyetem faipari üzemmérnöki karán szerzett diplomával néhány évet a termelésben dolgozott. 1989-től tanít. Kezdetben napköziben kapott munkát, majd a Gödöllői Egyetemen műszaki tanár diplomát szerezett. Sok-sok jeles versenyeredmény mind a technika (csapatban az országos döntő második helyezettje, míg egyéniben első helyezett diákja is volt), mind az életvitel versenyek fordulóin bizonyítják hivatástudatát és szakmai felkészültségét. 2006-ban Siófok város polgármesteri elismerő oklevelét vehette át szaktanári munkájáért. Hozzáértését, szervező munkáját dicséri a 2009-es Életvitel és gyakorlati ismeretek országos döntőjének Siófokon zajló programja.
alt 

  2011                                                                                                                                     Vissza

Hamrák Mihályné vegyészmérnök, tanító, tanár, szakvizsgázott pedagógus. Az Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központjában tudományos munkatársként dolgozott. Ezirányú szakmai tevékenységét előbb a gyakorlati foglalkozás tantárgy tanórai formáinak értékelése, majd a 78-ban induló technika tantárgy tantervi munkálatai, információhordozóinak kimunkálása és lektorálása követi. Sokrétű fejlesztőmunkájának csak illusztratív példái: Számos szaktárgy módszertani előadása, publikált munkája segíti a közoktatást elemi írástanításban, első osztályok korrekciós munkájában, de vezetett kísérletet az egyéni tempójú iskolakezdés tárgykörében is. Részt vett 1995-ben a NAT implementációban, majd az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület országos helyzetelemzésében is.
 alt

 Kovács Titusz tanár, főiskolai adjunktus.  32 évig dolgozott a technika szakos tanárképzésben a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Tagja volt munkája során a Főiskolai Reformbizottságnak, kidolgozta az Anyagmegmunkáló gyakorlatok c. 5 féléves tantárgyat, és részt vett a kétszakos tanárképzésre való áttérés előkészítési programjában is. Kidolgozta az Anyag és gyártásismereti gyakorlatok tantárgy tananyagát és bevezetését, majd már a ’60-as évek elejétől négy főiskolai jegyzet megírására kapott minisztériumi megbízást. Munkáját nemcsak szakmai elismerések, kitüntetések minősítik, hanem diákjai tisztelete, emléke, és a Tanár úrtól tanult szakmai igyekezet és alaposság is.

A Technikai nevelésért kitüntetést postumus kapja, 2010. november 21-én, 78 éves korában hunyt el Pécsen.


alt 
Meződiné Verebes Györgyi  matematika – kémia - technika  szakos tanár, Somogy megye szaktanácsadójaként húsz éven át segítette a megyei technikai nevelést. Valamennyi technikaversenyünk megyei döntőjét szaktantermében, a kaposvári Honvéd utcai Általános Iskolában szervezte. A debreceni technika- és tudománytörténeti versenyeknek volt rendszeres pályázó és résztvevő szereplője. Több országos első és második helyezés köthető felnevelt diákjaihoz és felkészítő munkájához. Pályája során szinte mindig volt technika szakos főiskolai hallgatója a gyakorlati képzésben.

 alt

Simonné Ambrus Erzsébet a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola pedagógusa. Debreceni Tanítóképző Főiskolán végzett, ahol közművelődés és technika szakkollégiumi képzésben részesült. Nagy hangsúlyt fektetett az önképzésre és a szakmai fejlődésére. A 2001/02-es tanévvel kezdődően – talán csak két év kihagyással -, rendre eljutottak az országos versenyek döntőibe, és eredményeikkel már nem csak Ők, de intézményük is joggal büszkélkedhetett. Csapatban négy alkalommal lettek elsők, míg egyéniben három diákja is első helyezést ért el az országos döntőkön. alt
 

 

 2012                                                                                                                                     Vissza

dr Szűcs Zsoltné biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos diplomáját a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerezte. Tanári munkáját döntően a miskolci Könyves Kálmán Általános Iskolában végezte 2005-ös nyugdíjba vonulásáig. Az eltelt évtizedek alatt sikert sikerre halmozott: nemcsak városi, megyei, hanem az országos technikatörténeti versenyeken is kiválóan szerepeltek tanítványai.  Iskolája sok éven át adott otthont a városi és megyei technika, ill életvitel és háztartástan versenyeknek; ez több évre szóló eredményes, színvonalas szakmai munkát, együttműködést  jelentett. Irénke mind a szervezésben, mind szponzorok keresésében kiemelkedő munkát végzett. Lelkesedése, a tantárgy iránti elkötelezettsége példaértékű volt. A tárgy versenyzési lehetőségeinek kiterjesztése érdekében a technika iránt tehetséget érző és tanusító tanulók számára meghirdette és szervezte a „Diák ésszel, diák kézzel” című - kezdetben városi, majd megyeivé váló - versenyt.  

Nagy Attiláné tanári diplomát előbb a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett 1967-ben, majd a Budapesti Műszaki Egyetem felsőfokú szakértő képzését végezte el 1996-ban. Közoktatási tapasztalatát két Budapesti iskolában szerezte, de hosszú éveken keresztül volt óraadója a Budapesti Tanítóképző Főiskolának is. 1983-ban lett a Fővárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadója. Itt dolgozott vezető szaktanácsadóként 1984-től egészen nyugdíjba vonulásáig, 2004-ig. Közoktatási szakértőként, vezető szaktanácsadóként, tankönyvszerzőként is sokat tett tantárgyunkért. Számos szakmai konferencia szervezésével és előadásokkal erősítette a hazai technika nevelést, és számos publikáció segítette a szaktanári munkát. A TOE alapító tagja. Munkáját számos nívós elismerés méltatja. (Pl. az Országos Balesetmegelőzési Bizottság emlékplakettje, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje)

 

dr Nemes József 

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán elvégezte a technika és számítástechnika tanári szakot, majd Pécsen a Janus Pannonius Tudományegyetemen Technika szakos középiskolai tanár végzettséget szerzett. 1998-ban főiskolai tanársegéd, 2000-ben pedig főiskolai adjunktus kinevezést vehetett át. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanult, 2008-ban PhD fokozatot szerzett. 2009-től a Technika Intézeti Tanszék vezetője, egyetemi docens. 2007-ben kidolgozta a Technikatanár szakképzettséget adó tanári mesterszakot, amelyet a MAB még abban az évben akkreditált. Azóta a Technikatanár MA szak szakfelelőse.

Publikációjában több könyv, angol nyelvű tanulmányok és közel ötven konferencia előadás, és ezek szakcikkei fűződik nevéhez. Tankönyv-szakértői, szakmai vizsgaelnöki munka, innovációs fejlesztések is fémjelzik munkáját. 1993-óta tagja a TOE-nek. Alapító tagja és titkára a Műszaki és Természettudományos Kultúráért Egyesületnek. 2008-tól a MTA Köztestületi tagja, valamint tagja a Szombathelyi Tudományos Társaságnak is. 2009. óta a Gépgyártás Szakfolyóirat szerkesztő bizottsági tagja. Számos kitüntetés ismeri el munkáját.

 

Perjési László 

1979-ben az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, majd a pécsi Janus Pannonius Tudomány-egyetem tanárképző karán szerzett oklevelet. Ménfőcsanakon kapott technika tanári állást. Közlekedési szakkörös tanulóival kiemelkedő eredményeket ért el az országos és a nemzetközi kerékpáros versenyeken. A legjobbak eljuthattak Belgiumba, Hollandiába és Bulgáriába is. Szaktanácsadó, közoktatási szakértő. Vezetőségi tagja lett a Magyar Iskolaszék Egyesületnek és a PDSZ megyei szervezetének. 1997-től a Győrben, a Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában tanít, elsősorban technikát és életvitelt. Publikációi a helyi újságokban, illetve egyesületünk folyóiratában - elsősorban  Múzeumi barangolások címszó alatt, immár 12 éve – rendszeresen olvashatóak. Aktív résztvevője szakmai továbbképzéseknek, zsűrizésnek és tanácskozásoknak. 

 

 

 2013                                                                                                                                     Vissza

Nedobáné Fendrik Éva tanítói diplomáját 1979-ben szerezte az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, majd 1985-ben lett Technika szakos tanár. 1986-tól a XV. Kerületi technika tanárok munkaközösségének vezetője. A Dr. Mező Ferenc Általános Iskolába kerülvén 2006-ig az iskola készségtárgyak munkaközösségének vezetője volt. Számos szakmódszertani bemutatót tartott. 1994-től nyaranta kézműves tábort szervez és vezet. Tanítványai eredményesen szerepeltek a szaktárgyi versenyek kerületi és fővárosi fordulóiban és országos döntőiben is. 2008-óta tagja a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó felső tagozatos technika tankönyveket író négyfős teamjének. Hivatását közoktatási szakértőként is szolgálta. Munkáját számos kitüntetés méltatja. Zugló Önkormányzata 2009-ben az év pedagógusának választotta.  

Ráczné Váradi Éva tanító, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, közoktatás vezető, az inkluzív nevelés mesterfokozatú okleveles tanára, általános iskolai igazgató, a TOE titkára. 1988 óta tanít a szerencsi Rákóczi Zsigmond Kéttannyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol jelenleg igazgató. 15 évig volt kistérségi technika munkaközösség vezető. Szervezi a helyi és körzeti versenyeket technikából és életvitelből. Rendszeres résztvevője szakmai továbbképzéseknek. 2008-tól a B-A-Z megyei versenyek lebonyolítója. Diákjai jó eredményt értek el a megyei és az országos versenyeken. Szerencs város önkormányzata több éven át oklevéllel jutalmazta eredményes felkészítői munkáját. A TOE munkájába a 2005-ben kapcsolódott be. 2007-ben sikeres országos versenyt bonyolított le Szerencsen. A 2007 óta TOE elnökségi tag, jelenleg titkárként tevékenykedik. Évről-évre sikeres pályázatokat ír, melyek országos versenyeink pénzügyi alapját jelentik. Felelős kiadója egyesületünk Technika-Életvitel módszertani kiadványnak. 2008-tól szervezi a Technikatanárok Országos Egyesületének szakmai konferenciáit és segíti az országos felmenő rendszerű versenyeink lebonyolítását.

 

Szilágyiné Tóth Petronella műszaki tanár, gépész üzemmérnök. 1983 óta a Várkerti Általános Iskolában technikát tanít. A kezdetektől indulnak diákjai a megyei versenyeken: technika, életvitel, fonalfűrész, közlekedés, technikatörténet, katasztrófavédelem, robotépítés területén. Többször jutottak az országos döntőig. Egyéni első és csapat második helyezéssel büszkélkedhetnekRendszeresen részt vesz a megyei továbbképzéseken, segítette a X. országos technika verseny megrendezését, házigazdája volt a megyei versenyek rendezésének, és 8 évig városi munkaközösségi vezető volt. Iskolájában házi versenyeket rendeznek barkácsolás, háztartástan, hidegtál vetélkedő témákban.Szakkörösei az iskolai rendezvények díszítői. 2006-ban városi elismerést kapott tehetséggondozásért, majd 2012-ben a megyei PRO TALENTO díjat vehette át.

 

dr Pitrik József Szegedi Tanárképző Főiskolán 1971-ben szerzett matematika – műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári diplomát. 1978-ban okleveles gépészmérnöki, majd 1983-ban okleveles környezetvédelmi szakmérnöki végzettséget szerzett. Tapasztalatai alapján szakmódszertani kiadványokat írt, pedagógiai kutatásokat végzett és publikált. 1982-ben került a Szegedi Tanárképző Főiskola Műszaki Tanszékére adjunktusi beosztásba, majd főiskolai docensi (1990) és főiskolai tanári (2007) kinevezést kapott. 2008-tól a tanszékvezetői feladatokat is ellátta. 1992-ben menedzserigazgatói megbízást kapott a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó vezetésére, melyet – nyugdíjba vonulásáig – 20 éven át vezetett. Nagysikerű szakkönyvek és felsőoktatási tankönyvek készültek a kiadói műhelyben. Egyetemi doktori (ELTE) és PhD (PTE) diplomákat szerzett. Tanári munkája sokrétű, több szak szak- és tantárgy felelőse. Kiemelhető a műszaki képzés sze­gedi megalapozásában való részvétele. Tudományos munkája sokrétű, publikációinak száma meghaladja a kétszázat.

alt 

 

                Tovább a 2014-től kitüntetettekhez...                  Vissza a lap tetejére

 

 

 
porn